home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000066

หัวข้อประกาศ : พัฒนาเครื่องพิมพ์ร้อน ฝีมือมทร.ธัญบุรี
รายละเอียด :           การผลิตสินค้าในปัจจุบันมีการใส่ตัวเลขเลขที่ผลิต (Lot) วัน เดือน ปี ที่ทำการผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ลงบนหีบห่อของสินค้าแต่ละชิ้น แต่การใส่ตัวเลขเหล่านี้บนสินค้าแต่ละชิ้นจำเป็นต้องใช้เวลาและคนจำนวนมากในการทำงาน ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง และอัตราการผลิตสินค้าน้อย
       
       “ศุภลักษณ์ จำปาวัลย์, พงศธร กีบุญมี, พัฒนชัย มงคล” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี จึงคิด“การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องพิมพ์ร้อน” โดยมี ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
       
       ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า เครื่องพิมพ์ร้อนที่ใช้อยู่ทั่วไปจะใช้ตัวต้านทานปรับค่า (VR) ในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทำให้ไม่มีเสถียรในการทำงาน เพราะใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทำให้ไม่ทราบค่าที่แน่นอน และหากใช้งานเครื่องเป็นเวลานานๆ ตัวต้านทานปรับค่ายังมีการยึดค่าและหดค่าของอุปกรณ์
       
       นอกจากนี้เมื่อทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นเดิม จะต้องทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น ทำให้เกิดความยุ่งยากในการปรับค่าพารามิเตอร์ใหม่
       
       ในการตั้งค่าใหม่ทุกครั้งจำเป็นต้องทดสอบกับฉลากของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้ต้องใช้ฉลากเป็นจำนวนมากในการทดสอบแต่ละครั้ง เป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และยังทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาจึงได้คิดค้นและพัฒนาระบบเครื่องพิมพ์ร้อนเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนในส่วนของการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้เป็นระบบดิจิตอลทำการแสดงค่าเป็นตัวเลข เพื่อลดความยุ่งยาก ตั้งค่าง่ายขึ้น
       
       ผศ.ธนะพงศ์กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องดังกล่าวว่า คือการทำให้หัวพิมพ์เกิดความร้อน จากนั้นแรงจากลมอัดจะทำให้หัวพิมพ์กดลงบนผ้าหมึก (Robbin) ซึ่งเมื่อผ้าหมึกถูกความร้อนหมึกจะละลายติดลงบนชิ้นงาน เครื่องพิมพ์ร้อนที่นำมาทำการพัฒนาสามารถพิมพ์ชิ้นงานได้ 12 ชิ้นต่อนาที
       
       โดยแสดงค่าพารามิเตอร์และจำนวนชิ้นงานได้ 99 ชิ้น บนหน้าจอ LCD อุณหภูมิที่ใช้ในการพิมพ์ชิ้นงานคือ ระหว่าง 100 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส ใช้ลมอัด 3 ถึง 4 บาร์ในการควบคุมแรงกดของหัวพิมพ์ นอกจากนี้ยังสามารถทำการเปลี่ยนตัวเลขหรือตัวอักษรได้
       
       เครื่องพิมพ์ร้อนนี้สามารถบันทึกค่าและดึงค่าที่บันทึกไว้ออกมาใช้งาน และทำงานได้สองระบบคือ แบบ Auto และแบบ Manual ในยุคเศรษฐกิจถดถอย วิธีต่างๆ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย แล้วยังเพิ่มผลผลิตอีกด้วยคงหาไม่ได้ง่ายๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรม 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.42
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000073323

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:93021 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com