home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000096

หัวข้อประกาศ : รู้รึเปล่าว่า...สาหร่ายสไปรูไลน่า บำบัดน้ำเสียได้
รายละเอียด :           
จากการปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่มีการบำบัด จากโรงงานขนมจีนลงสู่แหล่งน้ำของชุมชนบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตขนมจีนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเน่าเหม็นตามมา

รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนโดยนำสาหร่ายสไปรูไลน่ามาใช้ในการวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก สาหร่ายสไปรูไลน่า หรือ สาหร่ายเกลียวทอง สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำเน่าเสีย โดยเป็นสาหร่ายเซลล์เดียว ลักษณะสีเขียวแกมน้ำเงิน อยู่ใน Family Oscillatoriaceae เป็นสาหร่ายที่พบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปและสามารถปรับตัวพัฒนาสายพันธุ์ให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

       รศ.ดร. สุมนทิพย์ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตรวจสอบค่า DO (ออกซิเจนละลายน้ำ) ค่าไนเตรท –ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม pH (ค่าความเป็นกรดด่าง) ค่าความขุ่น และของแข็งที่ละลายในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนก่อนและหลังการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูไลน่า ภายใต้การควบคุมในห้องปฏิบัติการ

       โดยเริ่มต้นทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่นำน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน ของนางสุนทร พระลับรักษา หมู่บ้านหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มาทำการตรวจวิเคราะห์หาค่า DO (ออกซิเจนละลายน้ำ) ค่าไนเตรท –ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม ค่าความเป็นกรดด่าง ความขุ่น และของแข็งที่ละลายในน้ำทิ้ง

       จากนั้นนำสาหร่ายสไปรูไลน่า มาเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีนในระดับความเข้มข้นต่างๆ โดยให้ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ และมีการให้อากาศตลอดเวลา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 วัน จากนั้นนำมาหาค่าความเจริญเติบโตของสาหร่าย ด้วยเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ทำการวัดค่า DO(ออกซิเจนละลายน้ำ) ค่าไนเตรท -ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม pH (ค่าความเป็นกรดด่าง) ซึ่งสารเหล่านี้มีอยู่ในน้ำเสียในปริมาณมาก รวมไปถึงศึกษาค่าความขุ่น และค่าของแข็งที่ละลายในน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ทุกๆ 5 วัน เป็นระยะเวลา 20 วัน พบว่า สาหร่ายสไปรูไลน่าที่เพาะเลี้ยงในตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน สามารถลดค่า ไนเตรท-ไนโตรเจน จาก 17.07 mg/l เป็น 6.00 mg/l ค่าฟอสฟอรัสรวม จาก 19.50 mg/l เป็น 5.8 mg/l
       
       ทั้งนี้ เนื่องจากสาหร่ายสไปรูไลน่านำสารต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มออกซิเจนรวมจาก 2.67 mg/l เป็น 5.57 mg/l อีกด้วย
       


       รศ.ดร. สุมนทิพย์ กล่าวสรุปว่า จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาหร่ายสไปรูไลน่ามีการเจริญเติบโตได้ดีในน้ำทิ้ง จากโรงงานผลิตขนมจีน นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพในการลดค่าไนเตรท – ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสรวมทำให้น้ำทิ้งจากโรงงานสะอาดขึ้น ความขุ่นและกลิ่นลดลง ดังนั้น ทีมนักวิจัยจึงแนะนำให้โรงงานผลิตขนมจีนนำสาหร่ายสไปรูไลน่ามาเลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากการผลิตขนมจีนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง
       

       ** สำหรับผู้ที่สนใจงานวิจัยดังกล่าว หรือจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นแรงบันดาลใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ รศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-342908 e-mail :sumbun@kku.ac.th

 

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000012722

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:57172 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com