home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000102

หัวข้อประกาศ : ขอความร่วมมือแก้ไขข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
รายละเอียด :           

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2552 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก ฉบับที่ 1 ว่าด้วยสมาชิกและสมาชิกภาพและการประชุมใหญ่ของกลุ่มโดยเพิ่มเติมข้อ 17 วรรค 3 ให้เหมือนกับข้อบังคับสภาฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 13 วรรค 3

สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขออาศัยอานาจตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก ข้อ 10 ขอความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ ฉบับที่ 1 ข้อ 17 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องตามแบบข้อบังคับที่สภาอุตสาหกรรมฯ กำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม "คลีนิคอุตสาหกรรม" หมวด กฎหมาย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.ftiprovince.or.th/pr/pr_detail.aspx?id=773

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:3811A * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com