home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000134

หัวข้อประกาศ : มข.ปิ๊งไอเดียแช่แข็งน้ำเชื้อ อนุรักษ์พันธุ์ "ไก่พื้นเมือง"
รายละเอียด :           ไก่พื้นเมืองมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชนบทมายาวนาน โดยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของชาวชนบท นอกจากนี้ ยังสามารถปรับตัวและต้านทานโรคได้ดีกว่าไก่พันธุ์ทางการค้า แต่ไก่พื้นเมืองก็มีการสูญเสียความหลากหลายของสายพันธุ์ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น มีการผสมข้ามกับสายพันธุ์ไก่ต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตอาจทำให้สายพันธุ์แท้สูญพันธุ์ไปได้
       
       อย่างไรก็ดี แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมืองไว้ได้ แต่ปัญหา คือ น้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแบบเหลวแช่เย็นที่ใช้ในการผสมเทียมซึ่งมีคุณภาพดีมักมีอายุการเก็บรักษาสั้น ส่วนน้ำเชื้อที่แช่แข็งไว้เมื่อนำมาใช้งานก็ไม่ค่อยได้คุณภาพโดยมีอัตราการผสมติดต่ำ
       
       แต่วิธีแช่แข็งสามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ให้คงคุณภาพได้ยาวนานหลายปีแม้ว่าพ่อพันธุ์จะตายไปแล้ว ดังนั้น น้ำเชื้อแช่แข็งจึงมีความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อการนำพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
       
       ด้วยเหตุนี้รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อของพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่คงคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยใช้อุปกรณ์แช่แข็งแบบง่ายๆและราคาถูก ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
       
       รศ.ดร.เทวินทร์ กล่าวว่า น้ำเชื้อที่ใช้ในการผสมเทียมในไก่มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ น้ำเชื้อสด น้ำเชื้อแบบเหลวแช่เย็น (liquid semen) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °ซ และ น้ำเชื้อแบบแช่แข็ง (Frozen semen) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -196 °ซ โดยน้ำเชื้อแบบเหลวแช่เย็นและน้ำเชื้อสด
       มีข้อดีคือเมื่อผสมเทียมแล้วให้อัตราการผสมติดสูงกว่าแบบแช่แข็งใช้เทคนิคในการเก็บรักษาไม่ยุ่งยากและราคาถูก แต่มีจุดอ่อน คือ มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาของการเก็บรักษาสั้น ต้องนำไปใช้ผสมเทียมภายหลังการรีดเก็บและเจือจางด้วยน้ำยาเป็นเวลาไม่เกิน 1 วัน
        
       สำหรับน้ำเชื้อแช่แข็งนั้นแม้จะผสมติดต่ำกว่าน้ำเชื้อเหลว
       แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่การเก็บรักษาพันธุกรรม เนื่องจากสามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ให้คงคุณภาพได้ยาวนานแม้ว่าพ่อพันธุ์จะตายไปแล้วก็ตาม
       สำหรับขั้นตอนการแช่แข็งน้ำเชื้อไก่ มีขั้นตอนดังนี้ 1.) เตรียมน้ำยาและเจือจางน้ำยา จากนั้นการนำสารละลายไปเจือจางน้ำเชื้อเพื่อให้ได้ปริมาตรเพิ่มมากขึ้นตามสูตรของ Schramm ก่อนนำไปใช้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงซึ่งองค์ประกอบโดยรวมในน้ำยาเจือจางนั้นต้องมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีพของอสุจิ 2.) การเตรียมพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่จะ รีดน้ำเชื้อ ควรมีอายุอยู่ระหว่าง 8 เดือนถึง 2 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
        
       
       3.) การรีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์ควรทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ก่อนทำการรีดน้ำเชื้อควรมีการนำน้ำยาเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร บรรจุในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร แช่ในน้ำอุณหภูมิ 25 °ซ เมื่อทำการรีดน้ำเชื้อ นำหลอดที่บรรจุน้ำยาเจือจางมารองน้ำเชื้อ จากนั้นนำมาทำการปรับปริมาตรให้ได้สัดส่วน1:3 (น้ำเชื้อ:น้ำยาเจือจาง) และ
        
        4.) การลดอุณหภูมิและการแช่แข็งน้ำเชื้อ หลังจากเจือจางน้ำเชื้อแล้ว ทำการลดอุณหภูมิจาก 25 °ซ ไปที่ 5 °ซ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เตรียมน้ำยาที่มีส่วนผสมของ Dimethyl sulfoxide (DMF) โดยคำนวณองค์ประกอบของ DMF เป็นร้อยละ 6/ปริมาตรน้ำเชื้อเจือจางทั้งหมด โดยผสม DMF ในน้ำยาเจือจางส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ 4 (ส่วนเดิม 3 ส่วนที่เจือจางก่อนหน้านี้ และส่วนที่มี DMF 1 ส่วน)
        
       
       เมื่อทำการเจือจางกับน้ำยาเจือจางส่วนสุดท้ายแล้วทำการบรรจุน้ำเชื้อเจือจางในหลอด straw ขนาด 0.5 มิลลิลิตร ปิดปลายหลอดด้วยผง polyvinyl alcohol จากนั้นบ่มหลอดน้ำเชื้อเจือจางที่อุณหภูมิ 5 °ซ นาน 15 นาที จึงเช็ดหลอดบรรจุน้ำเชื้อให้แห้ง โดยใช้เวลาให้สั้นที่สุดเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ นำหลอดน้ำเชื้อวางบนตะแกรงในกล่องโฟมเหนือไนโตรเจนเหลวบริเวณที่มีอุณหภูมิประมาณ -35°ซ เป็นเวลานาน 10 นาที ลดอุณหภูมิลงมาที่ระดับ -135°ซ นาน 5 นาที ก่อนจุ่มหลอดฟางบรรจุน้ำเชื้อลงในไนโตรเจนเหลว เป็นการสิ้นสุดขบวนการทำน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่หลังจากนั้นนำไปเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว
        
       
       รศ.ดร.เทวินทร์ กล่าวอีกว่า การนำน้ำเชื้อแช่แข็งไปใช้ ในการผสมเทียมไก่ ควรกระทำในช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น. โดยนำหลอดบรรจุน้ำเชื้อออกจากถังไนโตรเจนเหลววางในกล่องโฟมเปล่าประมาณ 5-8 วินาที จุ่มลงในน้ำเย็นอุณหภูมิ 2–5°ซ นาน 5 นาที แล้วนำหลอดบรรจุน้ำเชื้อ มาเช็ดหลอดให้แห้งแล้วตัดปลายถ่ายเทน้ำเชื้อลงในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรนำไปผสมเทียมแม่ไก่โดยทันที โดยนำไซริงค์ขนาด 1 มล. ที่ถอดปลายเข็มฉีดยาออกแล้ว มาดูดน้ำเชื้อปริมาตร 0.4 มล. สอดเข้าช่องคลอดไก่ความลึกในการสอดไซริงค์ประมาณ 4 ซม. ค่อยๆ ปล่อยน้ำเชื้อเข้าช่องคลอดของไก่ตัวเมียที่ทำการปลิ้นก้นไว้รอ โดยใช้เวลาปล่อยน้ำเชื้อประมาณ 5 – 8 วินาที จากนั้นในช่วงวันที่ 2-8 หลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วให้ทำการเก็บไข่เข้าฟัก และในวันที่ 7 หลังจากการเข้าฟัก จะให้ทำการคัดไข่ที่ผสมไม่ติดออก หลังจากอายุไข่เข้าฟักได้ 18 วันจะทำการย้ายเข้าตู้เกิด เมื่ออายุฟักได้ 21 วัน จะได้ลูกไก่ที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง
        
       
       สำหรับความสำเร็จของการทำน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองไทยแช่แข็งครั้งนี้ มีจุดเด่นที่ใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆ ราคาถูก แต่ผลที่ได้ไม่ต่างจากการใช้น้ำเชื้อไก่ที่แช่แข็งด้วยเครื่องมือที่มีราคาแพงของต่างประเทศ ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ำเชื้อ มีอัตราการผสมติดของไก่ ประมาณ ร้อยละ 60 จากการผสมเทียมให้แม่ไก่เพียง 1 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งโดยทั่วไปในต่างประเทศทำการผสมเทียมในไก่พื้นเมืองด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง 2 ครั้ง/สัปดาห์ และมีอัตราการผสมติดประมาณ ร้อยละ 60 เช่นกัน ผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 085-0004643 หรือ อีเมล์ vthevi@kku.ac.th
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000081762

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:9C284 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com