home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000199

หัวข้อประกาศ : ม.อ. ชวนผู้สูงวัยโชว์สเตปเท้าไฟเต้นลีลาศ เสริมสุขภาพหลากด้าน
รายละเอียด :           
คณะพยาบาล ม.อ.ชวนผู้สูงวัยเต้นลีลาศ วิจัยแล้ว พบการลีลาศในผู้สูงอายุช่วยให้แข็งแรง มีความสุข อารมณ์ดีจากการได้ฟังเสียงเพลง เป็นการฝึกสมองให้ ไม่ขี้หลงขี้ลืม มีสัมพันธภาพที่ดี และยังช่วยแก้อาการเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดหลัง ปวดเข่า ได้ดี รวมทั้งไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม
       
       ด้วยวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเสื่อมของระบบที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบรับความรู้สึก และระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่าย นางพรศิริ พฤกษะศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จึงทำการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยลีลาศต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม โดยมีผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร์ และ ผศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 50 ราย ที่มีการทรงตัวไม่ดี โดยการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยลีลาศ คู่มือและวิซีดีการออกกำลังกายด้วยลีลาศ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดการรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้ม
       
       กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมการออกกำลังกายด้วยลีลาศเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยฝึกในจังหวะบิกิน ชาชาช่า และวอลซ์ ส่วนกลุ่มควบคุมทำกิจกรรมตามปกติ ทั้งสองกลุ่มได้รับการประเมินการทรงตัว การรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้มก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย 6 และ 8 สัปดาห์
       
       ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง 6 และ 8 สัปดาห์ ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีการทรงตัวดีกว่าก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุม ในขณะที่การรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้มต่ำกว่าก่อนการทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนการทรงตัวของกลุ่มทดลองหลัง 8 สัปดาห์ดีกว่า หลัง 6 สัปดาห์ แต่การรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้มไม่แตกต่างกัน

ภาพประกอบจาก leelart.net
       ผลวิจัยพิสูจน์ได้ว่า ลีลาศสามารถพัฒนาระบบการทรงตัวทั้ง 3 ระบบคือ 1.ระบบประสาทส่วนกลาง 2.ระบบรับความรู้สึก 3.ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เนื่องจากลีลาศจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้จดจำท่าทางการเคลื่อนไหว การใช้สายตา การฟังจังหวะ การหมุน มีการใช้กล้ามเนื้อลำตัว กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าและฝึกเปลี่ยนองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อตลอดเวลา มีการยืดหยุ่นของข้อเท้า สะโพก เอวและหัวไหล่ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติ โดยเฉพาะการจับคู่ลีลาศ ยังเป็นการปรับจุดศูนย์กลางมวลของร่างกายให้สมดุลกับฐานรองรับในขณะที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกันตลอดเวลา จนสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ส่งผลให้การทรงตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
       
       นอกจากนี้เสียงเพลงและดนตรี ยังเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้เกิดจินตนาการทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาและความจำ ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีแรงจูงใจ และความสนใจ ก่อให้เกิดสมาธิ กายและจิตมีการประสานสัมพันธ์กัน ทำให้การทรงตัวดีขึ้น นอกจากสร้างสุขภาพแล้ว ลีลาศยังสร้างมิตรภาพอีกด้วย
       
       ร้อยละร้อยของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยลีลาศ ในงานวิจัยครั้งนี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า คล่องตัวขึ้น ตัวเบาสบาย นอนหลับดี การทรงตัวดี ไม่ปวดหลัง ไม่ปวดเข่า อาการเวียนศีรษะและชาปลายมือปลายเท้าหายไป จึงมั่นใจว่าโอกาสจะหกล้มน้อยลง
       
       ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้คือ ในการฝึกลีลาศกลุ่มผู้สูงอายุที่บกพร่องการทรงตัวต้องฝึกอย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้กลุ่มใหญ่เกินไปเนื่องจากต้องดูแลใกล้ชิดในการฝึกบางท่าเช่น ท่าหมุนหรือเดินถอยหลัง และควรแยกเป็นกลุ่มย่อยตามระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศในผู้สูงอายุที่สนใจให้มากขึ้น โดยเลือกใช้จังหวะที่เหมาะสมตามสภาพของผู้สูงอายุและสนับสนุนบุคคลในครอบครัว ให้ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสุขภาพและบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนใกล้ชิดและบุคคลทั่วไปในสังคม
       
       ทีมวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลีลาศในจังหวะที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่รักในเสียงดนตรี ให้มีความสุข สนุกสนาน และสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในประเทศไทยอีกด้วย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 119.46.131.228
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000006192

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:9B36A * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com