home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000238

หัวข้อประกาศ : ผลงานวิจัยระดับชาติ “แบคทีเรียแลคติก บำบัดน้ำเสียโรงนม” โดยนักวิจัย มช.
รายละเอียด :           
นักวิจัย มช. เพิ่มมูลค่าจากน้ำเสียโรงนม ลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จากกระบวนการหมักกรดแลคติก จนได้สารมูลค่าเพิ่มเป็นตะกอนโปรตีน นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์และสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
       
       ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงที่มาของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติกเพื่อการบำบัดน้ำเสียและการนำสารที่มีประโยชน์กลับคืน” ว่าการพัฒนาในการหาแหล่งวัตถุดิบชนิดใหม่กำลังเป็นที่สนใจและเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดที่มีการนำวัสดุเหลือทิ้งหรือจากน้ำเสียนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หากพิจารณาแนวคิดแบบดั้งเดิมในการบำบัดน้ำเสียนั้นจะเน้นให้จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำเสียแล้วได้เซลล์จุลินทรีย์ใหม่ น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนที่น้ำเสียจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

       อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีหลังกระบวนการหมักในการแยกสารให้บริสุทธิ์ให้มีค่าใช้จ่ายถูกลง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนี้ ได้เน้นการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงนม เพราะเป็นน้ำเสียที่มีปัญหาในการบำบัดเนื่องจากมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูง โดยการใช้กระบวนการหมักกรดแลคติกจากแบคทีเรียแลคติก เพื่อผลิตกรดแลคติกแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดการตกตะกอนโปรตีนในน้ำเสียโรงนมที่จุดไอโซอิเล็คตริกที่พีเอช 4.5-4.7
       
       ด้วยวิธีดังกล่าวนี้สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียโรงนมได้ และจากแนวคิดในการบำบัดขั้นต้นแนวใหม่นี้ นอกจากจะสามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสียโรงนมโดยการแยกโปรตีนที่ปนเปื้อนออกจากน้ำเสียได้แล้ว ยังสามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นตะกอนโปรตีน อีกทั้งแบคทีเรียแลคติกเองยังมีศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านอาหารสัตว์เป็นโปรไบโอติกส์

       งานวิทยานิพนธ์ยังเน้นศึกษากระบวนการชีวภาพเปรียบเทียบระบบการหมักกรดแลคติก 2 ระบบ คือ “ระบบการหมักแบบต่อเนื่องที่มีและไม่มีเซลล์ตรึง” กับ “ระบบ micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR)” จากนั้นจึงทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่ระบบสามารถส่งเสริมการเจริญของเชื้อ Lactobacillus casei TISTR 1500 โดยได้ทำการทดสอบระยะเวลาในการกักเก็บของแข็ง (SRT) ศึกษาอิทธิพลของสีผสมอาหารและความเข้มข้นซีโอดีเริ่มต้น อิทธิพลสารพิษและสภาวะการขาดแคลนอาหารต่อการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและประสิทธิภาพการตกตะกอนโปรตีนในระบบบำบัด ซึ่งในระหว่างการศึกษาผู้ทำการทดลองยังได้พบคุณสมบัติในการย่อยสีอะโซ (azo)ของเชื้อ Lactobacillus casei TISTR 1500 จึงได้ทำการศึกษากลไกและปัจจัยต่างๆ ในการส่งเสริมการย่อยสีอะโซ รวมทั้งได้ศึกษาเอนไซม์ที่มีส่วนในการย่อยสีอะโซและได้ทำการวิเคราะห์สารอินเตอร์มิเดียตด้วยเทคนิค HPLC และ GC-MS รวมทั้งได้มีการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการย่อยสีด้วยเซลล์แบคทีเรียแลคติกแขวนลอยและเซลล์แบคทีเรียที่กำลังเจริญและผลของโลหะไอออนต่อการย่อยสีอะโซ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ที่พบในระบบบำบัด micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 1000 เท่า ในการบำบัดน้ำเสียโรงนม A B C D
       จากการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพแนวใหม่แบบ micro-aerobic SBR นี้สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียโรงนมได้โดยกระบวนการหมักกรดแลคติกด้วยแบคทีเรียแลคติกซึ่งมีความปลอดภัยสูง สามารถแยกตะกอนโปรตีนให้ออกจากน้ำเสียที่จุดโอโซอิเลคติกของเคซีนคือ 4.5-4.7 ได้สารมูลค่าเพิ่มเป็นตะกอนโปรตีนและกรดแลคติกซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์และสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพและด้วยกระบวนการใหม่นี้สามารถส่งเสริมให้แบคทีเรียแลคติกเจริญแข่งกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้ แล้วผลิตกรดแลคติกความเข้มข้นสูงและตกตะกอนโปรตีนเป็นระยะเวลานานและยั่งยืนโดยการควบคุมให้ระบบมีระยะเวลาในการกักเก็บของแข็งที่นาน ได้ทำให้มีปริมาณเซลล์ในระบบเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตกรดแลคติกและตกตะกอนโปรตีน
       
       งานวิทยานิพนธ์นี้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและนำแบคทีเรียแลคติกมาประยุกต์ใช้กับการบำบัดน้ำเสียในห้องปฏิบัติการ ซึ่งนับเป็นงานวิจัยแรกที่ได้นำแบคทีเรียแลคติกมาใช้ในการย่อยสีอะโซในน้ำเสีย และนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมที่จะใช้งานได้จริงเพราะผลที่ได้จากการทดลองระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงและยั่งยืน แต่จะต้องมีการทดลองและพัฒนาในระดับโรงงานต้นแบบต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง

       อนึ่ง วิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติกเพื่อการบำบัดน้ำเสียและการนำสารที่มีประโยชน์กลับคืนของ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2553 ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000052941

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:5B088 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com