home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000256

หัวข้อประกาศ : มก.ส่งออกผลงานวิจัย “กวาวเครือขาว”เกรดเภสัชกรรมโกอินเตอร์
รายละเอียด :           
มก.ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการนำผลงานวิจัยกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมออกจำหน่ายต่างประเทศ ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย

มก.ส่งออกผลงานวิจัย “กวาวเครือขาว”เกรดเภสัชกรรมโกอินเตอร์
       รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ลงนามความร่วมมือระหว่าง Mr. Agiteru Go, The President and Representative, KOKHAN Pharmaceutical Institute Co.,Ltd.,Japan ประเทศญี่ปุ่น ผู้ซื้อกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรม ผลงานวิจัยของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และขออนุญาตใช้ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการระบุแหล่งที่มาของกวาวเครือขาวสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท อีกทั้งขอเป็นผู้แทนจำหน่ายกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมที่ผลิตโดยสถาบันสุวรรณวาจกกิสิจ ฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่น

การแปรรูปหัวกวาวเครือขาวให้อยู่ในรูปชิ้นแห้ง
       รศ.อุทัย คันโธ ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันนี้เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทางที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรกรในด้านการเลี้ยงปศุสัตว์การวิจัยด้านการใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการวิจัยการใช้กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งได้ผลดีมาก และยังได้มีการพัฒนาพันธุ์กวาวเครือขาว ซาดี 190 (SARDI 190) ที่เหมาะสำหรับการปลูกเชิงการค้า ให้ผลผลิตสูง และมีสารออกฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) ในปริมาณสูง รวมทั้งได้มีการพัฒนากระบวนการแปรรูปหัวกวาวเครือขาวให้อยู่ในรูปชิ้นแห้งและผงแห้ง ทั้งสำหรับเกรดเภสัชกรรมและเกรดอาหารสัตว์จำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปด้วย
       
       ผลงานวิจัยกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมของสถาบันฯ ที่ทางบริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และยาสมุนไพรรายใหญ่และเป็นบริษัทด้านอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมมีการใช้กวาวเครือขาวจากแหล่งประเทศอื่น ได้ให้ความสนใจการนำกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมไปใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ทางบริษัทได้ทำการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ผงกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมที่ผลิตโดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ แล้วพบว่ามีคุณภาพสูงมาก อีกทั้งเป็นกวาวเครือขาวที่ได้จากระบบการปลูกที่มีมาตรฐานสูง และเป็นการปลูกแบบอินทรีย์โดยไม่มีการใช้สารเคมี ในการเป็นผู้ซื้อกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมที่ผลิตโดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ อย่างต่อเนื่องและตลอดไป โดยบริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ขออนุญาตใช้ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการระบุแหล่งที่มาของกวาวเครือขาวสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง อีกทั้งขอเป็นผู้แทนจำหน่ายกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมผลิตโดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่นด้วย

หัวกวาวเครือขาว
       บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ได้รับเลือกเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่น การร่วมมือทางการค้าและทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด นับว่าเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จะมีการส่งออกสินค้าของตนเองไปยังต่างประเทศ และเป็นครั้งแรกที่มีการส่งออกกวาวเครือขาวเกรดเภสัชกรรมที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังประเทศญี่ปุ่น การร่วมมือนี้นับว่าเป็นการบุกเบิกการส่งออกกวาวเครือขาวจากการเพาะปลูกอย่างถูกต้องของประเทศไทยไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังจะเป็นโอกาสทำให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรอื่นๆ จากการเพาะปลูกไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ด้วย การร่วมมือกับ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ยังเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกวาวเครือขาวข้างต้นให้เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป หรือสำเร็จรูปในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาลในอนาคต พืชสมุนไพรเป็นพืชที่ใช้เป็นองค์ประกอบของยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางต่างๆ มากกมาย จึงเป็นพืชที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง และเป็นพืชที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคตสูงมาก การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000087315

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:F9034 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com