home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000260

หัวข้อประกาศ : "อาภรณ์ตามแนวพระราชดำริ" ชุดเก๋ๆ ใส่ไอเดียแจ๋วๆ
รายละเอียด :           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม "RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011" ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้แนวคิด "RMUTT FRESHY IN YOUR" ตัวตนเราแบบอย่างแห่งราชมงคลธัญบุรี โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การน้อมนำโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการประกวดออกแบบเสื้อผ้า
       
       "อะตอม" นายอรรถพล แซ่กิม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ประธานฝ่ายสัมพันธ์องค์การศึกษาในการจัดงาน "RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011" เล่าว่า ในการจัดการประกวด FRESHY BOY & GIRL องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นทุกปีเพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
       
       "องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า ของโครงการในพระราชดำริ จึงเกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ชุดแต่งกายประจำคณะ ภายใต้แนวคิด "อาภรณ์ ตามโครงการพระราชดำริ" โดยแต่ละคณะได้คิดสร้างสรรค์ผลงานตามแนวโครงการในพระราชดำริ"
       
       อะตอม เล่าอีกว่า การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบแนะนำตัว รอบชุดแต่งกาย และรอบตัดสิน โดยในรอบชุดแต่งกาย ได้น้อมนำโครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ท่านทรงเป็นอัจฉริยะ และทรงปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทรงวางแผนเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างรอบคอบ ประกอบด้วยข้อมูลจากการวิจัยจากสภาพที่เป็นจริง และวิชาการที่ใช้ประโยชน์ได้ดี ในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วน และการพัฒนาในระยะยาวที่ยั่งยืน ทรงนำทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มหาศาล
       
       "ส่วนคณะที่เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับชุดโครงการแกล้งดิน / คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชุดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง / คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชุดโครงการห่มดิน / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดโครงการไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชุดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม / คณะศิลปศาสตร์ ชุดโครงการฝายแม้ว / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดโครงการสะพานพระรามแปด / คณะบริหารธุรกิจ ชุดโครงการฝนหลวง / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชุดโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชุดโครงการปลูกพืชสมุนไพรวิถีเกษตรอินทรีย์"
       
       ด้าน "มายร์" นางสาวธัญวรรณ ทองคำขาว และ "เบียร์" นายนิธิพร แก้วไพฑูยร์ ดาวเดือนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่สวมใส่ชุดชนะเลิศประจำคณะตามโครงการพระราชดำริ โครงการแกล้งดิน เล่าว่า “โครงการแกล้งดิน” โครงการในพระราชดำริแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ชุดที่ใช้ในการประกวดเป็นฝีมือของทุกคนในคณะช่วยออกแบบและตัดเย็บ
       
       "เรานำผ้าไทยเข้าใช้ประยุกต์ เสื้อคลุมจากฝ้ายสีน้ำตาล จับสม๊อคคล้ายดินแห้งเปรี้ยว สาดด้วยงานศิลป์สีเหลืองเปรียบเสมือนกรดกำมะถัน ประพรมด้วยสีขาวจากปูนขาวเพื่อปรับดินให้ดีขึ้น ด้านในผ้าไหมสีดินเขียนทองประดับด้วยเม็ดข้าวปิดทองคำตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ สื่อถึงความเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์"
       
       ทางด้านดาวเดือน มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2554 "หยก" นางสาวรฎาภรณ์ จุลเสวก และ"สนุ๊ก" นายเจษฎากร สุวิทยะศิริ จากคณะบริหารธุรกิจ โครงการพระราชดำริ โครงการฝนหลวง เล่าว่า ภูมิใจที่ได้รับตำแหน่ง และได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แนวคิดในน้อมนำโครงการพระราชดำริ เข้ามาร่วมกิจกรรมในการประกวด FRESHY BOY & GIRL เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา
       
       "จากโครงการนี้ ทำให้นักศึกษาสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพ่อหลวง ที่ทรงงานเหน็ดเหนื่อย โครงการพระราชดำริแต่ละโครงการสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชากร ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น"
       
       ผลงานประกวด “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 ดาวเดือน ได้แก่ "มายร์" นางสาวธัญวรรณ ทองคำขาว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ "บารุต" นายอรรฆเดช กองเป็ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำแหน่งรองอันดับสองดาวเดือน ได้แก่ "เบลล์" นางสาวกนกวรรณ นาควารี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ "เบียร์" นายนิธิพร แก้วไพฑูยร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รางวัล Rmutt Popular ได้แก่ "หยก" นางสาวรฎาภรณ์ จุลเสวก และ"สนุ๊ก" นายเจษฎากร สุวิทยะศิริ จากคณะบริหารธุรกิจ
       
       รางวัล Rmutt The Best Acting Boy 2011 ได้แก่ "แอมเวย์" นายภัทรพงษ์ ชะเอมสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ Rmutt The Best Acting Girl 2011 ได้แก่ “น้องไทม์” นางสาวณัฐหทัย มณฑาทอง รางวัล RMUTT Photogenic boy 2011 ได้แก่ "อิคคิว" นายอดิศักดิ์ นิรามัย RMUTT Photogenic Girl 2011 ได้แก่ "เบลล์" นางสาวกนกวรรณ นาควารี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัล Rmutt Freshy Friendly boy 2011 ได้แก่ "สนุ๊ก" นายเจษฎากร สุวิทยะศิริ จากคณะบริหารธุรกิจ Rmutt Freshy Friendly Girl 2011 ได้แก่ "บี" นางสาวสุมาลี คงอ่อน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000093542

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:51E2F * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com