home about us contact us advertising rate admin login sitemap
ZONE A : HOME PAGE
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
580x250
ป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่อยู่กึ่งกลาง ด้านบนสุด
ของเวปไซต์ในระดับสายตา มี 5 slot หมุนเวียน
สลับกัน 5 บริษัท อยู่หน้าแรก ของ เวปไซต์ ผ่านสายตาผู้ชมจำนวนมาก เหมาะ สำหรับ
สินค้าทุกชนิด
9,000
18,000
35,000

A2.1
A2.2
575x90
แบนเนอร์ลักษณะแนวยาว อยู่คอลัมน์กลางของเวปไซต์ ใต้ directory category อยู่หน้าแรกของเวปไซต์ ผ่านสายตาผู้ชม จำนวนมากแสดงแบนเนอร์
ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
6,900
13,800
27,000

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
212x140
แบนเนอร์กรอบสี่เหลี่ยมจัสตุรัส อยู่คอลัมน์ซ้ายมือใต้เมนูหลัก สามารถเห็นได้เด่นชัด อยู่หน้าแรกของเวปไซต์ ผ่านสายตาผู้ชมจำนวนมาก แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
3,900
7,800
15,000

A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
212x140
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส คอลัมน์ซ้ายมือ ใต้กรอบดัชนีตลาดหุ้น ผ่านสายตาผู้ชมจำนวนมาก แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
3,900
7,800
15,000

A5.1
A5.2
A5.3
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส คอลัมน์กลาง ใต้กรอบ review & focus และ trend technolgoy ผ่านสายตาผู้ชมจำนวนมาก สดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
3,000
6,000
12,000

 
ZONE B : ฮวงจุ้ย
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3 เดือน
6เดือน
12เดือน
B1
B2
B3
B4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า ฮวงจุ้ย แสดงแบนเนอร์ ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
2,400
4,800
9,600

 
ZONE C : HOT PRICE
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
C1.1
C1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า Hot Price ผ่านสายตา ผู้เข้าชม ที่เข้ามาจำนวนมาก แสดง แบนเนอร์ ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
6,900
13,800
27,000

C1
C2
C3
C4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า Hot Price ผ่านสายตา ผู้เข้าชม ที่เข้ามาจำนวนมาก แสดง แบนเนอร์ ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
2,400
4,800
9,600

   
ZONE D : REVIEW & FOCUS
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
D1.1
D1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า Review & Focus ผ่านสายตา ผู้เข้าชมที่เข้ามาจำนวนมาก แสดง แบนเนอร์ ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
6,900
13,800
27,000

D1
D2
D3
D4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า Review & Focus ผ่านสายตา ผู้เข้าชมที่เข้ามาจำนวนมาก แสดง แบนเนอร์ ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
2,400
4,800
9,600

   
ZONE E : TREND TECHNOLOGY
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
E1.1
E1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า Trend Technology ผ่านสายตา ผู้เข้าชมที่เข้ามาจำนวนมาก แสดง แบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
6,900
13,800
27,000

E1
E2
E3
E4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า Trend Technology แสดง
แบนเนอร์ ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
2,400
4,800
9,600

   
ZONE F : JOB PAGE
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
F1.1
F1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า งานอุตสหากรรม ผ่านสายตาผู้เข้า ชมที่เข้ามาหางานจำนวนมาก แสดง แบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
6,900
13,800
27,000

F2.1
F2.2
F2.3
F2.4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า รายชื่อหมวดสินค้า แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
2,400
4,800
9,600
 
 
   
ZONE G : DIRECTORY
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
G1.1
G1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า รายชื่อสินค้าหมวดย่อย แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ เป็นหน้า sub category เหมาะกับสินค้า-บริการที่ตรง
เฉพาะประเภทหมวดย่อยนั้นๆ แสดงทุกหน้าของหมวดสินค้าย่อยนั้นๆ
6,900
13,800
27,000

G2.1
G2.2
G2.3
G2.4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า รายชื่อหมวดสินค้า แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
2,400
4,800
9,600

*หมายเหตุ : แบนเนอร์ไม่ซ้ำกับรายชื่อหมวดอื่นๆ industrychannel มีทั้งหมด 18 หมวดสินค้า
   
ZONE H: SUB DIRECTORY
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
H1.1
H1.2

388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า รายชื่อธุรกิจหมวดย่อย แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ เป็นหน้า sub category เหมาะกับสินค้า-บริการที่ตรง
เฉพาะประเภทหมวดย่อยนั้นๆ แสดงทุกหน้าของหมวดสินค้าย่อยนั้นๆ
6,900
13,800
27,000

H2.1
H2.2
H2.3
H2.4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า รายชื่อธุรกิจหมวดย่อย แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ เป็นหน้า sub category เหมาะกับสินค้า-บริการที่ตรง
เฉพาะประเภทหมวดย่อยนั้นๆ แสดงทุกหน้าของหมวดสินค้าย่อยนั้นๆ
2,400
4,800
9,600

H3.1
H3.2
H3.3
H3.4
212x140
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส คอลัมน์ซ้ายมือ โดดเด่น ของหน้า รายชื่อธุรกิจหมวดย่อย ต่อจากเมนู หลักซ้ายมือ แสดงแบนเนอร์ ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ แสดงทุกหน้าของหมวดสินค้าย่อยนั้นๆ
3,900
7,800
15,000
 

*หมายเหตุ : แบนเนอร์แสดงทุกหน้ารายชื่อของหมวดย่อยนั้นๆ เช่นถ้าฐานข้อมูลตัดได้ 5 หน้า แบนเนอร์จะแสดงอยู่ทั้ง 5 หน้า
   
ZONE I: INDUSTRIAL POST
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
I1.1
I1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า ประกาศซื้อ-ขายสินค้า แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ แสดงทุกหัวข้อประกาศซื้อ-ขายสินค้า
6,900
13,800
27,000

I2.1
I2.2
I2.3
I2.4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนของหน้า ประกาศซื้อ-ขายสินค้า แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
แสดงทุกหน้าของการค้นหาสินค้า
2,400
4,800
9,600

SPECIAL1

SPECIAL2
212x300
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง ด้านขวาของหน้า ประกาศซื้อ-ขายสินค้า แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
แสดงทุกหน้าของการค้นหาสินค้า
-
35,000
55,000
SPECIAL3
780x90
แสดงบาร์ยาวด้านล่างของหน้าประกาศ
-
15,000
30,000
 
*หมายเหตุ : แบนเนอร์ไม่ซ้ำกับรายชื่อหมวดอื่นๆ industrychannel มีทั้งหมด 18 หมวดสินค้า
   
ZONE I: SEARCH RESULT
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
3เดือน
6เดือน
12เดือน
J1.1
J1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า ค้นหาสินค้า จากหมวดธุรกิจ แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ แสดงทุกหัวข้อประกาศซื้อ-ขายสินค้า
6,900
13,800
27,000

J2.1
J2.2
J2.3
J2.4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนของหน้า ค้นหาสินค้า จากหมวดธุรกิจ แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
แสดงทุกหน้าของการค้นหาสินค้า
2,400
4,800
9,600

*หมายเหตุ : แบนเนอร์ไม่ซ้ำกับรายชื่อหมวดอื่นๆ industrychannel มีทั้งหมด 18 หมวดสินค้า
   
ZONE I: SEARCH RESULT
ตำแหน่ง
ขนาด(pxl)
คุณสมบัติ
ราคา
1เดือน
3เดือน
6เดือน
12เดือน
J1.1
J1.2
388x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางในตำแหน่ง บนสุดของหน้า ค้นหาสินค้า จากหมวดธุรกิจ แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ แสดงทุกหัวข้อประกาศซื้อ-ขายสินค้า
2,300
6,900
13,800
27,000

J2.1
J2.2
J2.3
J2.4
185x90
แบนเนอร์สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วางในตำแหน่ง บนของหน้า ค้นหาสินค้า จากหมวดธุรกิจ แสดงแบนเนอร์ตลอดเวลา ไม่มีการสลับ
แสดงทุกหน้าของการค้นหาสินค้า
800
2,400
4,800
9,600

*หมายเหตุ : แบนเนอร์ไม่ซ้ำกับรายชื่อหมวดอื่นๆ industrychannel มีทั้งหมด 18 หมวดสินค้า
   
***จำนวนแบนเนอร์และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ทีฝ่ายโฆษณา โทรศัพท์ : 08-1414-8882

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com